GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla swoich mieszkańców i odwiedzających ją gości. Jej priorytetami są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego, dbałość o tradycję i walory przyrodniczo - krajobrazowe , uczynienie z gminy miejsca atrakcyjnego dla budownictwa mieszkaniowego i rekreacji oraz co szczególnie istotne, przyjaznego dla inwestorów.

O Gminie Kocmyrzów - Luborzyca

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca jest gminą wiejską położoną w północno - wschodniej części województwa małopolskiego.

Jest jedną z większych gmin wchodzących w skład Powiatu Krakowskiego.

Główne szlaki komunikacyjne przebiegające przez jej teren to:
-droga wojewódzka nr 776 z Krakowa do Proszowic oraz Kazimierzy Wielkiej,
-linia kolejowa relacji Kraków  - Warszawa.
Gmina Kocmyrzów ? Luborzyca, chociaż jest gminą rolniczą, z racji położenia oraz zagospodarowania terenów staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do osiedlania się oraz weekendowych "wypadów" za miasto.

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca położona jest na północny wschód od Krakowa, na terenie Wyżyny Małopolskiej na pograniczu dwóch subregionów: Wyżyny Miechowskiej (północna część gminy) i Płaskowyżu Proszowickiego (południowa część gminy).

Ukształtowanie terenu cechuje układ łagodnie pofałdowanych garbów. Najwyższe wzniesienie znajduje się w Goszczy i przekracza 345 m n.p.m. a najniżej położone tereny znajdują się w Krzysztoforzycach (na pograniczu z Krakowem) - 213 m n.p.m.

Największym ciekiem wodnym jest potok Baranówka, który uchodzi do rzeki Dłubni, w której zlewni znajduje się większość terytorium gminy. Obszar południowo - wschodni znajduje się w zlewni potoku Kościelnickiego, natomiast północna część gminy znajduje się w zlewni Szreniawy.

Profil gospodarczy gminy nominuje ją do grupy gmin o typie rolniczym. Większość gruntów gminy, bo około 75% zajmują gleby od I do III klasy bonitacyjnej, stąd też użytki rolne stanowią dominujący rodzaj użytkowania gruntów. W zakresie upraw przeważają uprawy zbóż oraz roślin okopowych, przede wszystkim ziemniaków. W zakresie hodowli zwierząt przeważa trzoda chlewna.

Jej główne funkcje gospodarcze to rolnictwo i jego obsługa, drobna wytwórczość, rozwój usług związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno - spożywczym oraz obsługa administracyjna mieszkańców.

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca jest jedną z 17 gmin wchodzących w skład Powiatu Krakowskiego. Sąsiaduje z gminami: Kraków, Koniusza, Michałowice i Słomniki.

Obszar Gminy obejmuje 82,5 km2, zamieszkuje na jej terenie ponad 13 tysięcy osób w 25 sołectwach.

Największymi miejscowościami pod względem liczby mieszkańców są: Łuczyce, Kocmyrzów, Dojazdów i Baranówka.
Natomiast pod względem zajmowanej powierzchni do największych miejscowości zaliczamy: Łuczyce, Goszczę, Skrzeszowice, Karniów i Czulice.