Konfucjusz:

 

1)    Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem.

2)     Żaden wiatr nie jest dob­ry dla okrętu, który nie zna por­tu swe­go przeznaczenia.

3)    Mil­cze­nie - przy­jaciel, który nig­dy nie zdradza.

4)    Praw­dzi­wym błędem jest błąd po­pełnić i nie nap­ra­wić go. 

5)    Kiedy widzisz dob­re­go człowieka, sta­raj się go naśla­dować. Kiedy widzisz złego człowieka, zas­tanów się nad sa­mym sobą. 

6)    Naj­większym po­wodem do chwały nie jest to, że nig­dy nie upa­damy, ale to, że pot­ra­fimy się po upad­ku podnieść. 

7)    Le­piej nie zaczy­nać, niż zacząwszy nie dokończyć.

8)    Szlachet­ny człowiek wy­maga od siebie, pros­tak od innych.

9)    Lep­szy diament ze skazą niż zwykły ka­myk bez niej. 

10) Błędy człowieka szlachet­ne­go są jak zaćmienie Słońca lub Księżyca. Wszys­cy je widzą. 

11) Człowiek po­tyka się o kre­towis­ka, nie o góry. 

12) Nie wtrącaj się do spraw, który­mi cię nie obarczono.

13) Zróbcie, by uczci­wość opłacała się bar­dziej niz kradzież, a nie będzie kradzieży.

14) Pros­tak błędy swe bar­wnie przystraja. 

15) Szlachet­ny wiel­kie so­bie sta­wia ce­le, pros­tak ku małym zdąża. 

16) Kto lu­bi jeść dob­rze, może z głodu umrzeć. 

17) Za­nied­basz, to stracisz. 

18) Człowiek zde­ner­wo­wany jest zaw­sze pełen jadu. 

19) Dob­ry lek zaw­sze gorzki. 

20) Ko­mu sił nie star­cza, ten gi­nie w połowie drogi. 

21) Kto służąc pa­nu często go na­pomi­na, ten w niełaskę popadnie. 

22) Kto z różnych końców rzecz roz­poczy­na, ten wszys­tko pop­suć może. 

23) Nie spot­kałem jeszcze ni­kogo, kto by cnotę kochał tak jak urodę. 

24) Po­konasz jedną trud­ność, a za­pobieg­niesz stu innym. 

25) W rodzin­nym do­mu młodzi po­win­ni oka­zywać sy­now­skie posłuszeństwo, a po­za nim - bra­ter­ską miłość. Win­ni być roz­ważni i god­ni zaufa­nia. Win­ni kochać wszys­tkich ludzi, a trzy­mać się blis­ko tych spo­leg­li­wych. Gdy te­go do­konają, po­zos­tałą ener­gię win­ni przez­naczyć na naukę literatury. 

26) Bra­kiem od­wa­gi jest wie­dzieć co pra­we, lecz te­go nie czynić. 

27) Ko­bieta zwyczaj­na ma ty­le ro­zumu, co ku­ra; ko­bieta nadzwyczaj­na - ty­le, ile dwie kury. 

28) Prze­ciw­ko chyt­rym naj­lep­szą bro­nią jest otwartość. 

29) Ten, które­go myśl nie wy­biega da­leko, zo­baczy udrękę z bliska. 

30) Kto nie umie da­leko spoglądać, ten blis­ko ma kłopoty.