Korona Północnego Krakowa

www.korona.pl

Stowarzyszenie
       
Historia Grupy

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zostało powołane 9 marca 2006 roku.

Członkami założycielami byli przedstawiciele społeczności lokalnej regionu 7 gmin:
Liszki, Zabierzów, Michałowie, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce położonych na północ od Krakowa.

Podczas pierwszego etapu w Schemacie pierwszym Lidera+ opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju w/w gmin. Z inicjatywy Stowarzyszenia w ramach Schematu I młodzież przystąpiła do konkursu na najlepszą Sołecką Stronę Internetową. Zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie, na którym uhonorowano uczestników dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez poszczególne Gminy.

Sprawą największej wagi była decyzja podjęcia wysiłku uczestnictwa w Schemacie II - Pilotażowego Programu Leader+ -  polegającą na zmodyfikowaniu ZSROW i ograniczeniu działania tylko na 3 gminy ze względu na zbyt wysoką gęstość zaludnienia w pozostałych gminach. Złożyliśmy projekt pod tytułem "Mała Korona Północnego Krakowa - Razem w Przyszłość" na kwotę 750 000 zł. Projekt został oceniony pozytywnie, a w dniu 16-02-2007 otrzymaliśmy informacje, że został  zakwalifikowany do dofinansowania .

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa aktywnie uczestniczy w programach:
- Projekt Parasolowy
- Turystyka Wspólna Sprawa

W dniu 29-11-2006 roku. Stowarzyszenie przystąpiło do Krajowej Sieci Grup Partnerskich (KSGP).


Nazwa

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Podczas zebrania prezentowano wirtualną mapę obszaru Korony. Skojarzyła się ona uczestnikom zebrania z Koroną. Dodatkowym argumentem podczas dyskusji w czasie zebrania było: faktyczne ulokowanie obszaru tych gmin po stronie Północnego Krakowa, oraz nadań Królewskich, które datują się już od XIII wieku dla wsi na tym obszarze. Inne proponowane nazwy: Północni Sąsiedzi Krakowa, Metropolitalna Korona Krakowa, Północna korona Krakowa, które nie znalazły uznania wśród członków zebrania.


Status prawny

Lokalną Grupą Działania jest Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wyłonione podczas zebrania założycielskiego w dniu 9 marca 2006 przez członków zebrania założycielskiego.

Data rejestracji w sądzie:
15.05.2006 w Sądzie Rejonowym w Krakowie pod numerem KRS: 0000256931

Za opracowanie i wdrożenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach pilotażowego programu Leader+ odpowiada Stowarzyszenie "Korona Północnego Krakowa"