PRO MEMORIA - Dla Pamięci

STATUT STOWARZYSZENIA

Pro Memoria – Dla Pamięci

 

MICHAŁOWICE 2012

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę " Pro Memoria – Dla Pamięci ", dalej jako „Stowarzyszenie”.

2. Siedzibą stowarzyszenia są Pielgrzymowice 164 - gmina Michałowice.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

i Unii Europejskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

3. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne - Oddziały, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i nie posiadają osobowości prawnej.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) promowanie zainteresowania historią, tematyką społeczno-gospodarczą i ekonomiczną mieszkańców kraju,

2) promowanie wartości patriotycznych i demokratycznych,

3) promowanie przywiązania do państwa, jego historii, tradycji narodowych, kultury polskiej,

4) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

5) pomoc ludziom starszym, samotnym, bezdomnym, bezrobotnym i skrzywdzonym przez los,

6) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,

7) organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży,

8) współpraca i wsparcie innych organizacji w działalności charytatywnej,

9) umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci na terenie działania Stowarzyszenia,

10) propagowanie kultury chrześcijańskiej.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) działalność kulturalną i edukacyjną wspierającą kształtowanie właściwego stosunku do Ojczyzny, szerzenie zrozumienia wartości jaką jest Ojczyzna dla społeczeństwa a zwłaszcza młodego pokolenia,

2) działalność wydawniczą, wystawienniczą, publicystyczną,

3) działalność informacyjną i promocyjną za pośrednictwem własnego pisma oraz strony internetowej,

4) organizację spotkań, paneli dyskusyjnych mających na celu zainteresowanie mieszkańców kraju i ludzi młodych tematyką polityczno - społeczną, historią Polski, rolą demokracji w codziennym życiu,

5) organizację szkoleń o tematyce związanej z celami działania Stowarzyszenia,

7) gromadzenie zbiorów dokumentujących działalność Stowarzyszenia,

8) dokumentowanie historii regionu oraz walk o niepodległość Ojczyzny,

9) organizację imprez środowiskowych i okolicznościowych,

10) organizację pomocy charytatywnej,

11) współdziałanie z władzami państwowymi, oświatowymi i samorządowymi w celu zakładania i przejmowania do prowadzenia szkół i placówek kultury na zasadach określonych w prawie Oświatowym i zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,

12) wyróżnianie osób szczególnie zasłużonych dla budowy silnego, nowoczesnego kraju i edukacji młodych ludzi w duchu wartości popieranych przez Stowarzyszenie.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. uczestników,

3. wspierających,

4. honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która chce wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację do Zarządu Głównego Stowarzyszenia i zostanie przez Zarząd Główny przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym,

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków, opinii, postulatów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji

o sposobie ich załatwienia,

3) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) posiadania legitymacji członkowskiej,

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

1) uczestniczenia w realizacji celów statutowych oraz przestrzegania przepisów statutowych i uchwał stowarzyszenia,

2) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i trybie ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym wysokość składki członkowskiej nie może przekraczać 5 zł rocznie. Składki opłacane są w terminie do ostatniego dnia miesiąca danego roku.

§ 11

1. Członkiem nadzwyczajnym może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Polski lub cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która złoży pisemną deklarację do Zarządu Głównego Stowarzyszenia i zostanie przez Zarząd Główny przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia. Członkiem uczestnikiem może być obywatel Polski lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację do Zarządu Głównego Stowarzyszenia i zostanie przez Zarząd Główny przyjęty

w poczet członków Stowarzyszenia. W przypadku osób poniżej 16 roku życia , wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna.

2. Członek uczestnik Stowarzyszenia ma prawo do:

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia bez prawa głosu oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego,

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków, opinii, postulatów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

3) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. Członek uczestnik jest zobowiązany do:

1) działania na rzecz realizacji celów statutowych oraz przestrzegania przepisów statutowych i uchwał stowarzyszenia,

2) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc organizacyjną, rzeczową lub finansową na rzecz realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji członkowskiej oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia zostanie przez Zarząd Główny przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka uczestnika

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu. Członek wspierający może uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

w uznaniu szczególnych kompetencji bądź zasług dla Stowarzyszenia.

2. Członkowi honorowemu przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu. Członek honorowy może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

1.Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację członkowską zawierającą oświadczenie o przystąpieniu według wzoru ustalonego przez Zarząd Główny.

2. O przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny w formie uchwały.

3. Dla przyjęcia w poczet członków zwyczajnych wymagana jest ponadto:

- dla członków uczestników Stowarzyszenia - rekomendacja trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym przyjęcie członka uczestnika w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie może nastąpić wcześniej, aniżeli po upływie dwóch miesięcy od dnia przyjęcia członka uczestnika w poczet członków Stowarzyszenia,

- dla osób nie będących uprzednio członkami Stowarzyszenia- rekomendacja trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz rekomendacja Zarządu Oddziału wyrażona uchwałą.

4. O swojej decyzji Zarząd Główny powiadamia pisemnie zainteresowanego w terminie miesiąca.

§ 16

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi lub nadzwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

2) skreślenia z listy członków na skutek:

a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane

z urzędu,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub likwidacji członka będącego osobą prawną,

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka zwyczajnego,

d). niewywiązywania się z zadeklarowanej pomocy przez członka wspierającego,

e) postępowania rażąco sprzecznego z postanowieniami niniejszego Statutu,

f) postępowania, które godzi w dobre imię Stowarzyszenia,

g) działania na szkodę Stowarzyszenia,

h) nie wywiązywania się z obowiązku zapłaty składki członkowskiej przez jeden rok kalendarzowy, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia.

3. O skreśleniu członka decyduje Zarząd Główny w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd Główny umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Głównego. O treści uchwały Zarząd Główny powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Od uchwał Zarządu Głównego, o których mowa w ust. 2 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowana na najbliższym posiedzeniu, jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2. Zarząd Główny

3. Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Wyboru Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej są wybierani na pięcioletnią kadencję.

3. Mandat członka Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

2) pisemnej rezygnacji,

3) odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji z przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

§ 20

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu, o ile Statut

nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków obraduje raz na rok jako sprawozdawcze i raz na 5 lat jako sprawozdawczo – wyborcze. Niezależnie od powyższego Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie jako nadzwyczajne.

2. Zarząd Główny zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

3. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w szczególności na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd Główny zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu

2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd Główny obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd Główny o inne punkty.

§ 22

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

w szczególności należy:

1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

2) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

5) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

6) wybór Prezesa i Członków Zarządu Głównego,

7) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

8) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,

9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

10) nadawanie członkostwa honorowego,

11) podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych postanowieniami statutu do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony

o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 23

1. Zarząd Główny składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Liczbę członków Zarządu Głównego na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

2. Prezydium Zarządu Głównego składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza

i Skarbnika. Członkowie Prezydium są wybierani w czasie pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego spośród członków organu.

3. Prezes Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez niego: Wiceprezes lub członek Zarządu Głównego.

4. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

5. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 24

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

4) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

6) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia za zgodą 2/3 walnego zebrania członków,

7) powoływanie komisji doradczych, problemowych i zespołów roboczych,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

9) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

10) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

2. Zarząd Główny zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub upoważniony przez Prezesa Członek Zarządu Głównego.

4. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd Główny może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

5. Szczegółowe zasady działania Zarządu Głównego określa regulamin Zarządu Głównego, którego projekt Zarząd Główny przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

3) przedstawienie Zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5) składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej, którego projekt Komisja Rewizyjna przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) będące członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z urzędu.

5. Wybór do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 26

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

Oddziały Stowarzyszenia

§ 27

1. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.

§ 28

1. Oddziały powołuje i likwiduje Zarząd Główny bezwzględną większością głosów, o ile uzna powołanie Oddziału na danym obszarze za uzasadnione z punktu widzenia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Oddział Stowarzyszenia tworzy minimum pięć osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

3. Oddział Stowarzyszenia działa na obszarze określonym w uchwale Zarządu Głównego.

4. Oddziały podlegają władzom Stowarzyszenia i prowadzą działalność w ramach programu przyjętego przez Walne Zebranie Członków.

§ 29

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Oddziału;

2) Zarząd Oddziału;

2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do władz Oddziału Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Stowarzyszenia.

3. Zarząd Oddziału działa w formie uchwał, które dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

4. Zarząd Oddziału podlega Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 30

1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania Oddziału są zwoływane przez Zarząd Oddziału:

1) wyborcze - co 5 lat;

2) sprawozdawcze - co roku.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału w szczególności należy:

1) uchwalanie programu działalności Oddziału, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4;

2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i ich przekazywanie do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu za pośrednictwem Zarządu Oddziału;

3) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie rekomendacji dla udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, o którego udzieleniu decyduje ostatecznie Zarząd Główny;

4) wybór Zarządu Oddziału, w tym Prezesa Zarządu Oddziału, zatwierdzanego następnie przez Zarząd Główny,

5) uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie zebrania.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału oraz Zarząd Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.

§ 31

1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:

1) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale z czynnym

i biernym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym;

2) członkowie honorowi z terenu Oddziału;

3) członkowie wspierający Stowarzyszenia z terenu Oddziału;

4) przedstawiciele władz krajowych Stowarzyszenia, jeżeli wyrażą taką wolę,

5) członkowie uczestnicy z terenu danego Oddziału.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 2-4 uczestniczą w Walnym Zebraniu Oddziału

z głosem doradczym. Osobom wymienionym w ust. 1 pkt. 5 nie przysługuje głos stanowiący ani doradczy.

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

4. Na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub 1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia zrzeszonych w danym Oddziale, Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału, które odbywa się w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

§ 32

1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd składający się z 3-5 członków, w tym Prezesa oraz Sekretarza. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala Walne Zebranie Oddziału. Skład Zarządu Oddziału podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, który podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie kieruje się koniecznością zapewnienia gwarancji realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członków Zarządu Oddziału wybiera Walne Zebranie Oddziału na okres 5 lat.

3. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Stowarzyszenia. Zarząd Oddziału:

1) realizuje zadania określone przez Zarząd Główny, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz Walne Zebranie Oddziału;

2) kieruje bieżącą działalnością Oddziału;

3) zwołuje i organizuje zebrania członków Oddziału,

4) opracowuje i realizuje roczne plany pracy Oddziału.

4. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały o rekomendacji dotyczącej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz ustania członkostwa, które przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.

5. Zarząd Oddziału wnioskuje w sprawach finansowych do Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

6. Zarząd Oddziału prowadzi działalność według przyjętego przez siebie regulaminu pracy Zarządu Oddziału zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 33

1. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia roczne sprawozdania

z działalności Oddziału oraz przedstawia plan pracy na rok następny.

2. W celu uzyskania środków finansowych na realizację projektów realizowanych przez Oddział, Zarząd Oddziału wnioskuje w tej sprawie do Zarządu Głównego, który podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. Uchwała taka nie może być podjęta pod nieobecność Prezesa lub jego Zastępcy i Skarbnika Stowarzyszenia.

3. Oddziały Stowarzyszenia mogą tworzyć w zakresie swojego działania ciała doradcze w postaci kół lub komisji problemowych, określając ich organizację i zadania

w uchwalanych przez Zarząd Oddziału regulaminach.

4. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy

o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wnosi pod obrady Zarządu Głównego.

5. Posiedzenia Zarządu Oddziału są zwoływane przez Prezesa Oddziału w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 34

Czynności kontrolne wobec Oddziału wykonuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 35

Oddział może być rozwiązany uchwałą Zarządu Głównego w następujących przypadkach:

1) naruszenia Statutu lub uchwał władz krajowych Stowarzyszenia przez Zarząd Oddziału lub Walne Zebranie Oddziału.

1. wniosku Walnego Zebrania Oddziału wyrażonego w formie uchwały podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych zrzeszonych w danym Oddziale.

2. braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego dla dalszego istnienia Oddziału.

3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Majątek i działalność Stowarzyszenia

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

1) dotacji, subwencji,

2) darowizn, zapisów i spadków,

3) składek członkowskich, w tym świadczeń członków wspierających,

4) dochodów z majątku,

5) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Główny.

§ 37

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

§ 38

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa trzech członków Zarządu Głównego działających łącznie, w tym Prezes, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaciągania zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej 2 000 zł uprawnionymi do reprezentacji Stowarzyszenia są Prezes, członek zarządu i Skarbnik działający łącznie.

2. Za zobowiązania Stowarzyszenia; zaciągnięte pożyczki i kredyty odpowiada

Zarząd Stowarzyszenia.

3. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

5) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

6) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 39

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż ¼ liczby członków.

§ 40

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż ¼ liczby członków.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przekazany zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Statut niniejszy został przyjęty uchwałą zebrania założycieli Stowarzyszenia Pro Memoria – Dla Pamięci w dniu 20 stycznia 2012 roku w Michałowicach.