Stowarzyszenie Rodziny bł. A. Kolpinga w Luborzycy

www.kolping.pl,       ngo.kolping.pl

Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga w Luborzycy utworzone zostało w Luborzycy we wrześniu 1992 roku, a inicjatorami jego powstania byli ówczesny proboszcz parafii w Luborzycy śp. ksiądz Kazimierz Jancarz oraz ksiądz Kazimierz Hoła.
Obecnie Stowarzyszenie liczy 26 członków. Jego Przewodniczącym jest pan Robert Prusak a funkcję Prezesa pełni proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Władysław Ulmaniec.
Wśród wielu licznych zadań jakich realizacji podjęli się członkowie Stowarzyszania należy wymienić m.in. kształtowanie osobowości swoich członków jako dobrych chrześcijan, rodziców, obywateli i rzetelnych fachowców, podtrzymywanie tradycji narodowych i lokalnych,rozwój świadomości i integracji wspólnot lokalnych na terenie naszej Gminy, wsparcie działalności mającą na celu aktywizację zawodową szczególnie,osób dotkniętych skutkami długotrwałego bezrobocia, propagowanie przedsiębiorczości oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi Stowarzyszaniami Rodziny Kolpinga oraz innymi organizacjami o podobnym charakterze.
Ważnym elementem w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszanie jest promocja historii, tradycji i kultury naszej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych dla naszego rejonu tradycji kościuszkowskich. Promocja ta prowadzona jest przez członków luborzyckiej Rodziny Kolpinga nie tylko w Polsce ale i poza jej granicami min. podczas wyjazdów do Niemiec, Austrii i Norwegii. Stowarzyszanie stawia sobie również za jeden ze swoich głównych celów propagowanie idei i filozofii błogosławionego Jana Pawła II.
Działania te realizowane poprzez zespół teatralny Rodziny Kolpinga działający w ramach Stowarzyszenia "Theatrum Mundi", które prowadzi pani Anna Osławska.
Przy Stowarzyszaniu Rodziny Bł. A. Kolpinga funkcjonuje dziś także świetlica kolpingowska, z której korzysta młodzież szkolna z terenu Luborzyca i okolicznych miejscowości. W ramach organizowanych zajęć prowadzone m.in. kino religijne, kółka dziennikarskie, medioznawcze oraz kursy tańca towarzyskiego.

Istotnym aspektem działalności Stowarzyszania jest prowadzona przez nie działalność gospodarcza. Prowadzony przez nie Dom Spotkań w Luborzycy jest obecnie jedynym miejscem w którym mogą zatrzymać na nocleg turyści i goście odwiedzający naszą gminę.
Kolpingowski Dom Spotkań dysponuje 54 miejscami noclegowymi.
Stowarzyszanie Rodziny Bł. A. Kolpinga w Luborzycy skutecznie stara się o pozyskanie dostępnych środków pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Między innymi dzięki nim możliwe okazało się ostatnio przystąpienie do realizacji projektu "Współpraca dla Pracy" mającego na celu tworzenie lokalnej sieci organizacji pozarządowych oraz ich wsparcie ich działań na lokalnym rynku pracy.

 

Stowarzyszenie Rodziny bł. A.Kolpinga w Prusach

Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga rozpoczęło swoją działalność w Prusach w sierpniu 2008 roku.
Jego Przewodniczącą jest pani Lucyna Paos a Prezesem Stowarzyszenia ksiądz Bogusław Zając proboszcz parafii w Prusach. Stowarzyszanie liczy obecnie 19 członków.
Wśród wielu licznych zadań jakich realizacji podjęli się członkowie Stowarzyszania należy wymienić m.in. kształtowanie osobowości swoich członków jako dobrych chrześcijan, rodziców, obywateli i rzetelnych fachowców.
Jednym z najważniejszych celów działalności Stowarzyszenia jest podtrzymywanie i kultywowanie tradycji lokalnych,zwłaszcza wśród młodych mieszkańców Prus i sąsiadujących z nimi miejscowości. Stąd też członkowie Stowarzyszanie Rodziny Bł. A. Kolpinga w Prusach aktywnie uczestniczą w wszelkiego rodzaju uroczystościach religijnych i rocznicowych organizowanych nie tylko w Prusach ale także w innych miejscowościach naszej Gminy.
Stowarzyszanie to blisko współpracuje z działającym w Prusach Kołem Gospodyń Wiejskich.