STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ im. PIOTRA SKARGI

http://www.piotrskarga.pl/

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi
powstało w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym na prawie państwowym, składającym się z katolików świeckich. Jako organizacja pozarządowa o inspiracji katolickiej w naszych działaniach kierujemy się pobudkami płynącymi z nauczania Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazaniami wynikającymi z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich.
Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi stanowi podmiot natury mieszanej tj. z punktu widzenia prawa państwowego jest osobą prawną o celach niezarobkowych (tzw. non profit), działającą w oparciu o prawo cywilne; a z punktu widzenia prawa kanonicznego stanowi stowarzyszenie prywatne wiernych, nie posiadające kościelnej osobowości prawnej i nie podlegające prawu kanonicznemu, gdy chodzi o jakąkolwiek formę aprobaty czy zatwierdzenia przez władze kościelne.
W rzeczywistości stowarzyszenie powstało w wyniku wolnej umowy pomiędzy wiernymi (kanon 299 § 1), na mocy ich prawa do zakładania i wolnego kierowania stowarzyszeniami dla celów miłości lub pobożności lub dla ożywiania chrześcijańskiego powołania w świecie (kanon 215); aby napełniać i doskonalić porządek doczesny duchem ewangelicznym (kanon 225 § 2); ożywiać duchem chrześcijańskim doczesny porządek (kanon 298 § 1); i w końcu pracować, ażeby Boże przepowiadanie zbawienia było poznane przez wszystkich ludzi na całym świecie (kanon 225 § 1).
W związku z tym, Stowarzyszenie nie występowało o uznanie kanoniczne do żadnych władz kościelnych (kanon 299 § 3) ani nie starało się o uzyskanie kościelnej osobowości prawnej (kanony 310 i 322).
Dla usprawnienia naszej działalności w listopadzie 2001 r. przy SKCH im. Ks. P. Skargi została powołana Fundacja o nazwie
Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi.
Działalność Stowarzyszenia i Fundacji ma charakter niezarobkowy i w całości finansowana jest z datków naszych dobrodziejów.
Statutowym celem naszej działalności jest pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego, propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej, a także obrona wartości chrześcijańskich oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym. W związku z tym, obok promowania podstawowych dla naszej cywilizacji wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością, w naszej pracy stajemy często w ich obronie. Staramy się to czynić po przez działalność społeczną, oświatową, kulturalną, charytatywną i edukacyjną.
Forma listów i tzw. akcji mailingowych przez nas prowadzona, wzorowana jest na kampaniach pocztowych organizowanych na zachodzie przez takie m.in. stowarzyszenia jak włoskie, bliźniacze nam, Luci sull'Est, francuskie Avenir de la Culture i Droit de Naitre, czy amerykańskie Tradition-Family-Property.
W roku 2002 r. w trosce o chrześcijańskie dziedzictwo Europy wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami katolików świeckich z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Austrii powołaliśmy Federację Pro Europa Christiana z siedzibą w Strasburgu, której celem jest promowanie wartości i zasad moralnych wypływających z Chrześcijaństwa wśród narodów Europy, a w szczególności wśród młodzieży.
Jako katolicy świeccy prowadzimy naszą działalność w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego i nie mamy żadnych związków z innymi wyznaniami.